Abbiamo scovato due versioni di questa famosissima canzone folcloristica siciliana, che potete leggere di seguito e sentire uno dei midi musicali.

SCIURI, SCIURI

(una prima versione)

Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
Lu sabutu si sapi allegra cori,
beatu cu avi bedda la mugghieri,
cu l’avi bedda ci portai i denari,
cu l’avi brutta ci morì lu cori.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
Si troppu dispittusa tu cu mia,
ca scutu ‘n letto su mi ‘insonnu a tia.
Si brutta n’ta la faccia a n’ta lu cori
amara cu ti pigghia pi mughieri.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la.
Sciuri di rosi russi a lu sbucciari,
amaru l’omo ca fimmini cridi,
amara cu si fa supraniari,
l’uscio di paradisu non ni vidi.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
Sciuri, sciuri, sciuri di tuttu l’annu
l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
La, la, la, la, la, la, la, lalla, la, la, la, lalla, la la lalla, la.


CIURI CIURI


(Una seconda versione)
Ciuri ciuri ciuri di tuttu l’annu  l’amuri ca mi dasti ti lu tornu.
(2v.) Ciuri di gelsuminu rampicanti ‘nun cantu nè p’ammuri nè p’amanti ‘nun cantu nè d’ammuri nè p’amanti ma cantu pi sturnarimi la menti. …Ciuri…
Mi vogghiu sciarriari ccu me matri  pirchi mi fichi accusi curtulidda; ‘mmenzu a li lunghi nun ci pozzu stari ca tutti m’ingiurianu nanulidda. …Ciuri…
Comu al’a fari ccu sta donna Rosa  ca mi vo’ dari a figghia senza casa? lù c’iaia dittu:"Datici la casa sinnò va resta schetta la carusa". …Ciuri…
Comu s’abbrucculla stu bardasceddu! 
Si va vantannu ca noru pi iddu. M’agghiu a pigghiari a nautru cchiu beddu cà doti e casa m’a purtari iddu. …Ciuri…
Ammatula t’arrizzi e fai cannola, cà bedda ti ccià fari la natura; lu santu è di marmuru en un sura, è bonu ppi purtari a sipurtura.
…Ciuri… Ciuri di menta sicca e paparina l’omini comu vui cussì cafuni l’omini cumu vui cussì cafuni ni li stricamu sutta li tappini.
…Ciuri… Ciuri di nièitedda e di ‘nsalora, li fimmini su tutti curtigghiari, li fimmini su tutti curtigghiari, linguti, sparritteri e ‘ntricalori.
…Ciuri… Ciuri di rozza spica e marvarosa, si ccu li donni voi pigghiari ‘mprisa si ccu li donni voi pigghiari ‘mprisa perdi la testa e ti voti la casa. …Ciuri…